World Water Day 2018

Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Tegoroczny temat – Natura dla wody – bada, w jaki sposób możemy wykorzystać przyrodę do przezwyciężenia wyzwań związanych z wodą w XXI wieku.

Szkody w środowisku, wraz ze zmianami klimatycznymi, napędzają kryzysy związane z wodą, które obserwujemy na całym świecie. Powodzie, susze i zanieczyszczenie wody to coraz większy problem w związku z zdegradowaną roślinnością, glebą, rzekami i jeziorami.

Zaniedbując nasz ekosystem, utrudniamy dostęp do wody, która jest niezbędna do przetrwania. Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować.

Rozwiązania oparte na przyrodzie mogą rozwiązać wiele problemów związanych z wodą. Odtwarzanie lasów, łąk i naturalnych terenów podmokłych, połączenie rzek z obszarami zalewowymi, tworzenie buforów wegetacyjnych wzdłuż cieków wodnych, to wszystko przykłady, które pomagają w zarządzaniu dostępnością i jakością wody.

FAKTY:

  • 2,1 miliarda ludzi nie ma dostępu do bezpiecznych źródeł wody pitnej.
  • Do roku 2050 liczba ludności świata wzrośnie o około 2 miliardy ludzi, a globalne zapotrzebowanie na wodę może być nawet o 30 % wyższe niż obecnie.
  • Około 1,9 miliarda ludzi żyje w potencjalnie trudnych obszarach wodnych. Do roku 2050 może to wzrosnąć do około 3 miliardów ludzi. Szacuje się także, że 1,8 miliarda ludzi używa nieulepszonych źródeł wody pitnej, bez żadnej ochrony przed zanieczyszczeniem.
  • Na całym świecie ponad 80 % ścieków generowanych przez społeczeństwo przepływa z powrotem do środowiska bez ich przetwarzania lub ponownego wykorzystywania. Obecnie około 1,8 miliarda ludzi dotkniętych jest degradacją ziemi. Co najmniej 65 % gruntów leśnych znajduje się w stanie zdegradowanym.
  • Szacuje się, że 64-71 % naturalnych mokradeł zostało utraconych od 1900 roku w wyniku działalności człowieka.
  • Erozja gleby z pól uprawnych przenosi rocznie od 25 do 40 miliardów ton warstwy ornej, znacząco zmniejszając plony i zdolność gleby do regulowania wody, węgla i składników odżywczych. Odpływ zawierający duże ilości azotu i fosforu, jest również głównym czynnikiem przyczyniającym się do zanieczyszczenia wody.
Polecamy również