Zsypisko odpadów to jedno z największych, współczesnych źródeł zanieczyszczeń, przyczyniających się do powstawania odcieków. Zarówno rzeczone odcieki, jak i padające na nie deszcze, są powodem powstawania ścieków, które ze względu na swoją ogromną liczebność oraz specyfikacje nie mogą być odprowadzane wprost do kanalizacji, ani kierowane bezpośrednio do oczyszczalni. Konieczne jest zatem oczyszczenie ocieków ze składowisk oraz tworzenie i udoskonalanie metod filtracji i składowania odpadów, np. uszczelnianie składowisk, czy podczyszczanie wypływających za ich sprawą odcieków.

Oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych

Nowoczesne systemy wpływające na oczyszczenie ocieków ze składowisk, spływających przy wykorzystaniu grawitacji z niecki podłoża składowiska odpadów, pozwalają odzyskać czystą wodę, nadającą się do ponownego wykorzystania do celów gospodarczych.

Do współcześnie stosowanych technik membranowych zaliczane są:

 1. nitryfikacja i denitryfikacja,

 2. oczyszczanie membranowe:

 • ultrafiltracja UF,

 • nanofiltracja NF,

 • odwrócona osmoza RO,

 • przeróbka zanieczyszczeń z odcieków tzw. koncentratów.

Membrany do ocieków ze składowisk

Ścieki i inne nieczystości dostające się do zbiorników retencyjnych za pomocą systemów drenażowych (ścieków), są kolejno kierowane do instalacji odpowiedzialnych za ich oczyszczanie. Następnie, odciek podczyszczony lub oczyszczony zostaje odprowadzony na przykład do kanalizacji, czyli tzw. odbiornika.

Najczęściej wykorzystywane metody są oparte na:

 • neutralizacji odcieków,

 • koagulacji / flokulacji,

 • eliminacji amoniaku,

 • usunięciu ładunków organicznych,

 • filtracji,

 • ultrafiltracji,

 • odwróconej osmozie,

 • zagęszczeniu,

 • dehydratacji osadów.

W przypadku poważniejszych zanieczyszczeń konieczne może okazać się dokładniejsze oczyszczanie odcieku składowiskowego. W takich sytuacjach proponowanym rozwiązaniem są dwu- lub trzyetapowe instalacje odwróconej osmozy. W drugim etapie oczyszczania za pomocą metody odwróconej osmozy wykorzystuje się moduły membranowe, pracujące pod ciśnieniem maksymalnym do 40 barów. W instalacji trzystopniowej z kolei technologia wymaga wysokociśnieniowej odwróconej osmozy lub też nanofiltracji. Etapy filtrowania i odkażania odcieku przy wykorzystaniu instalacji dwuetapowej:

 • Stopień I

Faza oczyszczania wstępnego na surowym materialne (odcieku). Powstały po pierwszej fazie odwróconej osmozy koncentrat, zostaje odesłany na wysypisko.

 • Stopień II

Dodatkowe oczyszczanie permeatu, powstałego w wyniku oczyszczania I stopnia. Wytworzony wskutek drugiego oczyszczania materiał, jest odprowadzany do dedykowanego odbiornika, a koncentrat do odcieku surowego.

Technologia oczyszczania wód odciekowych z wysypisk

Aby zadbać o prawidłowe procesy technologiczne wpływające na oczyszczanie odcieku składowiskowego, konieczne jest odpowiednie zaprojektowanie oraz rozplanowanie wysypiska komunalnego, a także wyposażenie go w nowoczesną instalację ujmowania odcieków wodnych. Tego rodzaju instalacja powinna zagwarantować ściekom grawitacyjne spływanie do kolektora rurociągowego, a następnie do zbiornika retencyjnego. Składowane tam odcieki są następnie pompowane do instalacji oczyszczającej, umieszczonej gdzieś na terenie wysypiska.

Oczyszczanie odbywa się przy wykorzystaniu denitryfikacji i nitryfikacji zanieczyszczeń organicznych oraz odwróconej osmozy. Podstawą RO jest membrana do odcieków, z której otrzymywany jest permeat, a także stężony koncentrat z zanieczyszczeń. Przy tego typu filtracji z użyciem odwróconej osmozy konieczna jest membrana do ocieków, odpowiednia dla wysokociśnieniowych pomp wirowych, nadających i utrzymujących odpowiednią prędkość przepływu.

[stm_sidebar sidebar=”577″]

Zainteresowany współpracą z nami?