Polityka prywatności i informacja o cookies

Polityka prywatności

 I. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu i Administratorem danych osobowych jest spółka Oriontec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Mazańcowicach pod nr 57, 43-391 Mazańcowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000578111, NIP 9372676477, REGON 362608215, BDO 000049098 (dalej jako „Oriontec”).
 2. Oriontec umożliwia kontakt za pomocą e-maila: oriontec@oriontec.pl lub ochronadanych@oriontec.pl, za pomocą telefonu: +48 33 814 60 22 , drogą pocztową na adres wskazany w ust. 1 powyżej.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”)
 4. Oriontec przestrzega zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), odpowiednio zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania.

 II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. W szczególności adres e-mail w celu zapisania się do newslettera oraz imię, nazwisko, nazwa firmy, e-mail i telefon w celach kontaktowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym a także w przypadku zapisania się na newsletter w celu jego wysyłki.
 5. Poprzez newsletter wysyłamy tylko nowości z naszej oferty, udostępnienie adresu e-mail dokonywane jest w celu otrzymywania informacji handlowych od Oriontec.
 6. Oriontec przetwarza dane osobowe użytkowników w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych, archiwalnych, prowadzenia rachunkowości, a także w celu bezpośredniego oferowania użytkownikom produktów i usług Oriontec (marketing bezpośredni). Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODOa zatem, gdy: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
 7. O ile została wyrażona zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219 tj. z dnia 2017.06.24) użytkownik otrzymywać będzie na swój adres e-mail newsletter oraz inne materiały mające na celu promocję produktów i usług Oriontec (marketing bezpośredni). Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną może być w dowolnym momencie odwołana.
 8. Wobec użytkowników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym moje dane nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Niniejszy Serwis nie został zaprojektowany z myślą o dzieciach do szesnastego roku życia, ani też nie jest adresowany do dzieci.

III. Odbiorcy Danych

 1. Z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych dostęp do danych osobowych użytkowników mogą mieć następujący odbiorcy danych:
  1. pracownicy/współpracownicy Oriontec upoważnieni do ich przetwarzaniana polecenie Oriontec;
  2. dostawcy usług zaopatrujących Oriontec w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności podmioty świadczące usługi teleinformatyczne, marketingowe, firmy kurierskie, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy),
  3. podmioty dokonujące analityki danych w celu personalizacji reklam i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami w szczególności Google Ireland Limited.
 2. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego takich jak: The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (Polityka prywatności) podlegającego certyfikacji w ramach EU – US Privacy Shield, co w każdej chwili można sprawdzić pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list /.
 3. Poza wskazanymi w ust. 2 powyżej przypadkami Oriontec nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych przekazanych przez użytkownika poza terytorium EOG (czyli poza Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein, Islandię), chyba że podejmie środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych lub odbiorcy w Stanach Zjednoczonych, który certyfikował zgodność z programem Tarczy Prywatności UE-USA.

IV. Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne
do udzielenia odpowiedzi lub wysyłki newslettera, a po jej udzieleniu lub rezygnacji z newslettera do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń Oriontec lub wobec Oriontec. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody.

V. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia danych – jeżeli zdaniem użytkownika nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali jego dane;
 • ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli zdaniem użytkownika mamy nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub użytkownik nie chce, żebyśmy je usunęli, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni;
 • przenoszenia danych – użytkownik ma prawo otrzymać od Oriontec
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane swoje dane osobowe, które dostarczył Oriontec na podstawie umowy lub zgody, użytkownik może też zlecić Oriontec przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli użytkownik uważa,
  że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Oriontec przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 VI. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 10. Oriontec korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Dane zbierane za pomocą plików cookies przez Google Analytics (włącznie z adresem IP użytkownika) są wykorzystywane w celu oceny sposobu korzystania z serwisu Oriontec, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów serwisów oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na serwisach internetowych i korzystaniem z Internetu.
 11. Oriontec korzysta z usługi Google AdWords, usługi udostępnianej przez Google, która pomaga nam w lepszym ukierunkowaniu naszych reklam i promocji.
 12.  VII. Logi serwera.
  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   1. czas nadejścia zapytania,
   2. czas wysłania odpowiedzi
   3. nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   6. informacje o przeglądarce użytkownika,
   7. informacje o adresie IP.
  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony
  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

VIII. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Zainteresowany współpracą z nami?