Klauzula informacyjna dla Klienta

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych firm współpracujących:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Oriontec Sp. z o.o. Sp. k. Mazańcowice 57, 43-391 Mazańcowice NIP 937-267-64-77

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:

  1. zawierania, realizacji i wykonania umów o wykonanie dostaw i usług, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów i/lub zleceń́/ zamówień́ / proform; przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie usług Administratora.

Udostępnienie Danych:

Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia.

Okres przechowywania danych:

  1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą̨ one przetwarzane przez okres, w którym mogą̨ ujawnić́ się̨ roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż̇ zgłoszą̨ Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

Twoje prawa: informacja, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie:

W dowolnym momencie masz prawo do bezpłatnej informacji o swoich przechowywanych danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania i usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec niemu oraz prawo do przenoszenia danych, o ile spełnione są odnośne warunki określone prawem o ochronie danych. W razie pytań na temat swoich praw możesz w każdej chwili zwrócić się do nas drogą elektroniczną na adres: rodo@oriontec.pl bądź przez kontakt telefoniczny +48 603 196 174 . W zakładce RODO znajdziesz wnioski do obsługi żądań. Jednocześnie masz prawo wniesienia skargi do właściwego dla nas organu nadzorczego.

Bezpieczeństwo danych:

W celu ochrony danych osobowych, w szczególności przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub przed ingerencją nieupoważnionych osób, stosujemy również techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Nasze środki bezpieczeństwa są sukcesywnie udoskonalane wraz z rozwojem technologicznym.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zainteresowany współpracą z nami?